Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w organizacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10 marca 2017

 1. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Łukcie - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu nowo powstałej spółki w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., w Łukcie.

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

4. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

 • CV kandydata,
 • list motywacyjny,
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 • wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Zakładu,
 • oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

 

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba , która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji, z siedzibą w Łukcie ma możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:

 • umowę Spółki,
 • dokumentację organizacyjną Spółki,
 • oraz z zagadnieniami technicznymi w działach Spółki.

 

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie ZGK Spółka z o.o. w organizacji, II piętro pokój  nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Łukcie”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 20 marca 2017 r., do godz. 15:00.           O złożeniu Zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Łukcie.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty  elektronicznej.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 24 marca 2017 r. ,w godz. od 9:00 do 14:00, w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul Zagrodowej 1 w Łukcie.

 W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

 Regulamin konkursu dostępny będzie w   Portalu Internetowym Zakładu www.zgk.lukta.com.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie www.bip.zgk.lukta.com.pl  oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Zagrodowej 1 w Łukcie.

 

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Marek Czarnigowski

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-10
Data publikacji:2017-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1257