Komisje Konkursowe - zapraszamy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 lutego 2018

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonanie niektórych zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z art. 15 ust. 2a w/w ustawy, istnieje konieczność powołania komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji. W pracach komisji mogą wziąć udział osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (które nie składają ofert w zakresie danego zadania konkursowego!).

Zapraszam organizacje pozarządowe do wskazywania osób  do pracy w komisjach w następujących obszarach: 

  • Rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego: zadania pod nazwą „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową”
  • Rozwoju turystyki: zadań pod nazwą:

- „Organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących atrakcje i produkty turystyczne Warmii i Mazur”;

- „Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych”;

- „Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim”.

       3)  Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: zadania pod nazwą „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na    złożoność tematyczną”

                Jednocześnie uprzejmie informuję, że komisje konkursowe pracują w oparciu o regulamin stanowiący załącznik Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. W pracach komisji nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z organizacjami składającymi oferty.

Ogłoszenie konkursu dostępne jest na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/851/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-latach-2018-2019-niektorych-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-zakresu-rozwoju-sektora-pozarzadowego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-rozwoju-turystyki-oraz-kultury-i-ochrony-dziedzictwa-kulturowego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

                Proszę organizacje pozarządowe (zgłoszenie powinno być dokonane przez osobę/-y reprezentujące organizację) o ewentualne wskazanie osób do pracy w komisjach konkursowych, określając obszar tematyczny(jak wyżej) oraz doświadczenie kandydata w pracy w komisjach konkursowych i działalności w w/w obszarach, w terminie do 5 lutego 2018 r. mailem, na adres: op@warmia.mazury.pl.  

            Jednocześnie informuję, że członkowie komisji konkursowych będą zobowiązani do wzięcia udziału w krótkim szkoleniu dla członków komisji przed przystąpieniem do oceny ofert. Praca w komisji konkursowej jest działalnością społeczną (bez wynagrodzenia).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-01
Data publikacji:2018-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1787