Gmina Łukta - Gmina na miarę (w)czasów!

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w organizacji

13 kwietnia 2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI

ul. Zagrodowa 1

14-105 Łukta

  1. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, z siedzibą w Łukcie - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu nowo powstałej spółki w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., w Łukcie.

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

3. Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 4. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba , która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w organizacji, z siedzibą w Łukcie ma możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie ZGK Spółka z o.o. w organizacji, II piętro pokój  nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Łukcie”. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r., do godz. 15:00.           O złożeniu Zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Łukcie.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,  telefonicznie lub za pomocą poczty  elektronicznej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Regulamin konkursu dostępny będzie w   Portalu Internetowym Zakładu www.zgk.lukta.com.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie www.bip.zgk.lukta.com.pl  oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy ul. Zagrodowej 1 w Łukcie.

 

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Marek Czarnigowski

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-04-13
Data publikacji:2017-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1445