Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

5 czerwca 2018

 

 

 

Dnia 29 września 2017 r. Gmina Łukta podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. 

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Gminie Łukta, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów.

 Cele dodatkowe projektu:

 • zwiększenie komfortu użytkowania budynków przez interesariuszy,
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
 • zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno w gminie jak i całym województwie warmińsko-mazurskim,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków publicznych,
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

 Dzięki realizacji projektu uda się uzyskać następujące efekty:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej budynków – 67,9 % w obiekcie w Mostkowie i 61,4 % w obiekcie w Łukcie,
 • Podwyższenie standardu energetycznego budynków, wyrażone wskaźnikiem Energii pierwotnej do celów ogrzewania i wentylacji – 70,09 kWh/m2*rok w obiekcie w Mostkowie i 114,58 w obiekcie w Łukcie kWh/m2*rok,
 • Redukcja emisji dwutlenku węgla o 49,26 Mg/rok, co pozwoli na 65,5 % redukcji w stosunku do stanu obecnego w budynku w Mostkowie i 363,01 Mg/rok w obiekcie w Łukcie (59,45 % redukcji),
 • Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 o 192,67 kg/rok, co pozwoli na 98,4 % redukcji w stosunku do stanu obecnego w budynku w Mostkowie i 189,86 kg/rok w obiekcie w Łukcie (74,2 % redukcji),
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w celu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 5 159 680,40 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 920 040,66 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. Natomiast wkład własny gminy wynosi 980 010,16 zł.

Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2018.

Projekt dotyczy budynku szkoły w Łukcie i budynku szkoły w Mostkowie.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • docieplenie ścian i stropodachów,
 • wymianę nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wraz z wymianą kotła na biomasę w Mostkowie),
 • montaż instalacji solarnej,
 • modernizację wentylacji mechanicznej (w Łukcie),
 • modernizację oświetlenia na energooszczędne.

 W wyniku realizacji projektu w szkołach zmniejszą się koszty eksploatacyjne oraz emisja substancji zanieczyszczających atmosferę, nastąpi również poprawa estetyki obiektów i komfort ich użytkowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-05
Data publikacji:2018-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2882